Решение за вршење на технички прегледи на електроенергетски постројки

Лиценца Б за ревизија

Сертификат за Акредитација 17020:2012

Лиценца за енергетска контрола

Лиценца А за проектирање

Овластување за ПП апарати

Лиценца Б за изведба

Овластување за стабилни инсталации за дојава на пожари

Лиценца Б за надзор

Решение за вршење на стручни работи за безбедност и здравје при работа

Елко-инг Струмица