ЕЛКО-ИНГ ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО СТРУМИЦА ГИ ВРШИ СЛЕДНИВЕ СТРУЧНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА:

1. Проценка на ризик

2. Концепт на изјава за безбедност

3. Редовно тестирање и контрола на опремата за работа (електрични големини)

4. Изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата

5. Вршење на периодични мерења на физички штетности (топлина, бучава, осветленост и електромагнетни зрачења) и на микроклиматски услови во работна средина

Овластувања од министерство за труд и социјална политика

Елко-инг Струмица