Проектирање, изведба, надзор и ревизија на проектна документација за електрични инсталации за низок и среден напон, далекуводи 10(20) kV, трафостаници 10(20)/0,4 kV, улично и внатрешно осветлување, фотонапонски електроцентрали, релејна заштита и сл.

.

Елко-инг Струмица