Ги нудиме следниве услуги од областа на противпожарна заштита:

1. Одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати

2. Продажба на противпожарни апарати

3. Одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси

4. Обуки за заштита од пожар

Овластувања од дирекција за заштита и спасување

Елко-инг Струмица