Изведба и проектирање:

Проектирање на фотонапонска електрична централа поставена на кровна површина ФЕЦ Добра Вода – Магрони 513.45 kW во с.  Вакуф – Кратово (комплетен проект со сите инженерски фази – архитектура, градежништво и електротехника), 2022

– Проектирање на трафостаници и главни кабелски водови за ФЕЦ Хелиоцентрум во КО Дабиње и КО Градско Балдовци во Општина
Струмица со мокност на
AC страна во инвертори од Pins. = 19.840 MW,
2022

Проектирање и изведба на трафостаници и главни кабелски водови за ФЕЦ ГС Текстил во КО Градско Балдовци во Општина Струмица со мокност на AC страна во инвертори од Pins.= 2 MW, 2022

– Проектирање и изведба на 10(20) kV Далекувод за Арекспорт во КО Бистренци, Демир Капија заедно со бетонска столбна трафостаница 160 kVA,
2020

– Реконструкција на ТС Огражден Хамзали, замена на
трансформатор од 400 на 630
kVA заедно со потребни прилагодувања и поставување на нов нисконапонски извод за мобилна сепарација, 2020

– Проектирање и изведба на СН 10(20) kV воздушен/кабелски приклучен вод и нова КБТС 10(20)/0,4 kV; 800(1250) kVA “Еуроканабис”, К.О. Моин, Општина Гевгелија, 2020

– Проектирање и изведба на 10(20) kV кабелски приклучен вод и нова БСТС 10(20)/0.4 kV; 400 kVA “Ботаникуе” на К.П. бр. 77 К.О. Прдејци, Општина Гевгелија, 2019

– Проектирање и изведба на 10(20) kV Далекувод за Ледра Агро – Гевгелија заедно со бетонска столбна трафостаница 160 kVA, 2018

Проектирање и изведба на адаптирана трафостаница 1x1000 kVA ТС Маврово 2 за Жикол Дооел во Татарли Чука, Општина Валандово, 2018

– Проектирање и изведба на далекувод ДВ – 10(20) kV “отклон ХЕЦ 277”, Воденишница, заедно со кабелски приклучен вод до AТС 10(20)/0.4 kV; 400 kVA “ХЕЦ 277”, Воденишница, с.Банско, Општина Струмица, 2018

– Проектирање и изведба на адаптирана трафостаница 10(20)/0.4 kV; 400 kVA “ХЕЦ 277”, Воденишница, с.Банско, Општина Струмица, 2018

– Изведба на електро-енергетска, електрична и сигнална инсталација во JOHNSON CONTROLS, Струмица, 2016-2017

– Изведба на електро-енергетска, електрична и сигнална инсталација во ODW ELECTRIC, Струга, 2016

Изведба на СБТС Рудине – Делчево, РУДИНЕ – ММ, Скопје, Март 2014

Изведба на 10 кВ далекувод Рудине, РУДИНЕ – ММ, Скопје, Март 2014

Адаптација на КБТС 10/0,4 кВ Струмица Табак, Струмица Табак АД, Мај 2011

Изведба на главен енергетски развод со поставување на метални канали и спроведување на главни напојни кабли од трафостаница до главни разводни табли, Струмица Табак АД, Јуни 2011

Адаптирање на електричната инсталација во котларници во 13 јавни објекти во Општина Струмица при нивна гасификација, Општина Струмица, Јуни-Ноември 2012

Проектирање и изведба на нисконапонска електрична инсталација во ПЗУ Зебеков – Струмица, ПЗУ Зебеков, Мај – Јуни 2014

Изведба на громобранска инсталација со поставување на РСУ уред во магацинот на Изолмак Фибран ДОО во Општина Илинден во Скопје, Изолмак фибран ДОО, Септември 2014

Изведба на громобранска инсталација со поставување на РСУ уред во СОУ Јане Сандански во Струмица, СОУ Јане Сандански – Струмица, Декември 2013

Изведба на громобранска инсталација со поставување на РСУ уред во ООУ Сандо Масев во Струмица, ООУ Сандо Масев – Струмица, Јануари 2014

Изведба на громобранска инсталација со поставување на РСУ уред во фабриката за манипулација со тутун Струмица Табак, Струмица Табак АД, Ноември 2014

Адаптирање на електричната инсталација во котларата во Воена Болница во Скопје, Воена Болница – Скопје, Март 2013

Адаптирање на електричната инсталација во котларата во СУГС Здравко Цвектовски во Скопје, СУГС Здравко Цвектовски Скопје, Јануари 2013

Адаптирање на електричната инсталација во котларата во СУГС Георги Димитров во Скопје, СУГС Георги Димитров, Скопје, Јануари 2013

Адаптација на КБТС 10/0,4 кВ Југотекс, АД Југотекс – Струмица,  Мај 2012

Изведба на улично осветлување на м.в Калдрмата во Општина Дојран, Општина Дојран, Јуни 2011

Изведба на осветлување на кејот во Општина Дојран со украсни канделабри, Општина Дојран, 2011

Изведба на улично осветлување на булевари во Општина Струмица, Општина Струмица, 2010

– Изведба на релејна заштита во ТС 11/10 kV Сушица, ТС 35/10 kV Пехчево и ТС 35/10 kV Дојран, ЕВН Македонија, 2008-2011

– Проектирање и изведба на гасни приклучоци на
територијата на Општина Струмица.

 

Техничко испитување на електроенергетските постројки на следниве клиенти:

ЕСМ ФЕЦ Осломеј-1, Таб-Мак Пробиштип, Макпетрол АД Скопје, ТАВ Македонија Дооел (Скопски и Охридски аеродром) Скопје, М-НАВ АД Скопје, ЈП Македонска Радиодифузија Скопје, Електрани на Македонија (ЕЛЕМ) Скопје, Рудници Бучим Радовиш, Рудници Бањани АД Скопје, Џонсон Контролс Штип, Ван Хоол Скопје, Маркарт Велес, Макдиа Скопје, АРЦ Скопје, Актива ДОО Штип, Спорт Лаиф Трејд ДОО Скопје, Окта АД Скопје, Жикол Струмица, Раде Кончар ТЕП АД Скопје, Раде Кончар Сервис АД Скопје, Специјална Болница Филип Втори Скопје, Болница Систина Скопје, КСС Кичево, Казино Фламинго Гевгелија, Агенција за станбен простор на РМ, Про кредит банка Скопје, ЈП за државни патишта на РМ, оне.Вип ДООЕЛ Скопје и др.

 

Проектирање и ревизија на проекти на енергетски објекти за потребите на ЕВН МАКЕДОНИЈА АД (КЕЦ Струмица и КЕЦ Кавадарци), Рамковен договор за 2015 и 2016 година.

 

ЕЛКО-ИНГ ДООЕЛ, Струмица е на листата на ЕВН МАКЕДОНИЈА АД, Скопје за изведба и проектирање на електроенергетски објекти за изолирани потрошувачи.

Елко-инг Струмица