ЕЛКО-ИНГ ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО СТРУМИЦА ГИ ВРШИ СЛЕДНИВЕ АКРЕДИТИРАНИ МЕРЕЊА:

1. Испитување исправност на нисконапонски електрични инсталации

2. Испитување на системи за заштита од атмосферски празнења (громобрански инсталации)

3. Испитување на заштитно заземјување, преку мерење на отпор на распростирање на заземјувачот и мерење на напон на чекор и напон на допир во трафостаници

4. Термовизиско снимање на разводни ормари за детекција на топли места

5. Комплетно испитување на дистрибутивни трафостаници со мерење на отпор на изолација на намоти на трансформаторот и омски отпор на намотките, мерење на контактен отпор на прекинувачите, мерење на напон на пробој на трансформаторското масло

6. Испитување на заштитна високонапонска опрема

7. Испитување на фотонапонски централи

8. Испитување отпорност на антистатски подови

Документи издадени од Институтот за акредитација

Елко-инг Струмица