Технички преглед и испитување пред ставање во употреба, редовно периодично испитување и вонреден технички преглед на  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ

ПОСТРОЈКИ, ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОИЗВОДИ И УРЕДИ

1. Постројки и нивните составни делови за производство на електрична енергија

2. Постројки и водови наменети за трансформација и  пренос на електрична енергија

3. Постројки, инсталации и водови за дистрибуција на електрична енергија

4. Постројки и нивните пропратни уреди наменети исклучиво за вршење на електрични и електроенергетски мерни испитувања

5. Електрични уреди и производи за номинален напон од 380 V или повисок, со моќност поголема од 1000 W

6. Електрични производи и уреди за производство на електрична енергија, за номинален напон од 220 V до 1000 V

7. Енергетски трансформатори, високонапонски постројки, нисконапонски постројки, разводни ормари, електрични мотори и генератори, енергетски кабли

8. Заштитни ракавици и заштитни чизми од изолационен материјал, манипулативни мотки и изолациони простирки за заштита при работа со висок напон

9.  Минерални изолациони масла за примена во трансформатори и електрични апарати

10. Релејна Заштита

11.  Прекинувачи и раставувачи

12. Кондензаторски батерии

13. Фотоволтаични системи

Елко-инг Струмица